2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Український математичний журнал

Головний редактор: А. М. Самойленко
ISSN: 0041-6053, 1027-3190

Український математичний журнал (УМЖ) заснований в травні 1949 р. Журнал видається Інститутом математики НАН України, англомовна версія — видавництвом Springer під назвою Ukrainian Mathematical Journal.

Український математичний журнал друкує оригінальні та оглядові наукові статті з більшості напрямків фундаментальної та прикладної математики. Журнал виходить щомісяця, кожен річний том складається з 12 номерів. До розгляду приймаються статті українською, російською та англійською мовами.

УМЖ реферується: MathSciNet, zbMATH, Scopus, Web of Science, Google Scholar.

Impact Factor*: 0.189
*2015 Journal Citation Reports, Thomson Reuters

SCImago Journal Rank (SJR) 2015: 0.31; H-index: 13
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2014: 0.605
Impact per Publication (IPP) 2014: 0.216

Mathematical Citation Quotient (MCQ) 2014: 0.22


Останні статті (листопад 2019)


Стаття (українською)

Неперіодичні локально розв’язні групи з недедекіндовою локально нільпотентною нормою розкладних підгруп

Лиман Ф. Н., Лукашова Т. Д.

↓ Абстракт

Укр. мат. журн. - 2019. - 71, № 11. - С. 1519-1528

УДК 512.544
Вивчаються взаємозв’язки між властивостями неперіодичних груп та їхніх норм розкладних підгруп. Досліджено вплив обмежень, накладених на норму розкладних підгруп, на властивості групи за умови, що така норма недедекіндова та локально нільпотентна. Описано будову неперіодичних локально розв’язних груп, у яких норма розкладних підгруп задовольняє вказані вище умови.

Стаття (українською)

Метод побудови точних розв’язків нелінійного рівняння теплопровідності $u_t = \left(F(u)u_x \right)_x +G(u)u_x +H(u)$

Баранник Т. А., Баранник А. Ф., Юрик І. І.

↓ Абстракт

Укр. мат. журн. - 2019. - 71, № 11. - С. 1443 -1454

УДК 517.9
Запропоновано метод побудови точних розв’язків нелінійного рівняння теплопровідності, який базується на класичному методі відокремлення змінних і його узагальненні. Розглянуто підстановки, що редукують нелінійне рівняння теплопровідності до системи двох звичайних диференціальних рівнянь, і побудовано класи точних розв'язків за допомогою методу узагальненого відокремлення змінних.

Стаття (російською)

О пересечении максимальных подгрупп конечных групп

Бородич Р. В.

↓ Абстракт

Укр. мат. журн. - 2019. - 71, № 11. - С. 1455-1465

УДК 517.542
Встановлено будову нормальних підгруп у $\theta$-фраттінієвих розширеннях, де $\theta$ - пiдгруповий функтор. Для локальної формацiї Фіттінга $\frak F,$ що мiстить усi нільпотентні групи, показано, що у розв'язуваній групi перетин $\frak F$-абнормальних максимальних $\theta$-підгруп, що не мiстять $\frak F$-радикала i не належать $\frak F,$ збігається з перетином $\frak F$-абнормальних максимальних $\theta$-підгруп i належить формацiї $\frak F.$