2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Український математичний журнал

Головний редактор: А. М. Самойленко
ISSN: 0041-6053, 1027-3190

Український математичний журнал (УМЖ) заснований в травні 1949 р. Журнал видається Інститутом математики НАН України, англомовна версія — видавництвом Springer під назвою Ukrainian Mathematical Journal.

Український математичний журнал друкує оригінальні та оглядові наукові статті з більшості напрямків фундаментальної та прикладної математики. Журнал виходить щомісяця, кожен річний том складається з 12 номерів. До розгляду приймаються статті українською, російською та англійською мовами.

УМЖ реферується: MathSciNet, zbMATH, Scopus, Web of Science, Google Scholar.

Impact Factor*: 0.189
*2015 Journal Citation Reports, Thomson Reuters

SCImago Journal Rank (SJR) 2015: 0.31; H-index: 13
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2014: 0.605
Impact per Publication (IPP) 2014: 0.216

Mathematical Citation Quotient (MCQ) 2014: 0.22


Останні статті (листопад 2019)


Стаття (українською)

Метод побудови точних розв’язків нелінійного рівняння теплопровідності $u_t = \left(F(u)u_x \right)_x +G(u)u_x +H(u)$

Баранник Т. А., Баранник А. Ф., Юрик І. І.

↓ Абстракт

Укр. мат. журн. - 2019. - 71, № 11. - С. 1443 -1454

УДК 517.9
Запропоновано метод побудови точних розв’язків нелінійного рівняння теплопровідності, який базується на класичному методі відокремлення змінних і його узагальненні. Розглянуто підстановки, що редукують нелінійне рівняння теплопровідності до системи двох звичайних диференціальних рівнянь, і побудовано класи точних розв'язків за допомогою методу узагальненого відокремлення змінних.

Стаття (англійською)

Когомологiя $q$ - деформовaних супералгебр Вiтта – Вiрасоро типу Хома

Махлуф А., Саадауї Н.

↓ Абстракт

Укр. мат. журн. - 2019. - 71, № 11. - С. 1539-1552

УДК 512.5
Вивчаються розширення типу Вірасоро для $q$-деформовaних віттівських супералгебр Хома – Лі. Крім того, наведено когомологію $q$-деформовaних супералгебр Вітта – Вірасоро типу Хома.

Стаття (російською)

О пересечении максимальных подгрупп конечных групп

Бородич Р. В.

↓ Абстракт

Укр. мат. журн. - 2019. - 71, № 11. - С. 1455-1465

УДК 517.542
Встановлено будову нормальних підгруп у $\theta$-фраттінієвих розширеннях, де $\theta$ - пiдгруповий функтор. Для локальної формацiї Фіттінга $\frak F,$ що мiстить усi нільпотентні групи, показано, що у розв'язуваній групi перетин $\frak F$-абнормальних максимальних $\theta$-підгруп, що не мiстять $\frak F$-радикала i не належать $\frak F,$ збігається з перетином $\frak F$-абнормальних максимальних $\theta$-підгруп i належить формацiї $\frak F.$