2019
Том 71
№ 11

All Issues

Vladimir Petrovich Veltnin (on his eightieth birthday )

Blagoveshchensky I. V., Bogolyubov A. N., Kalyuzhnyi L. A., Shtokalo I. Z.

Full text (.pdf)


Citation Example: Blagoveshchensky I. V., Bogolyubov A. N., Kalyuzhnyi L. A., Shtokalo I. Z. Vladimir Petrovich Veltnin (on his eightieth birthday ) // Ukr. Mat. Zh. - 1965. - 17, № 5. - pp. 137-138.

Full text