2019
Том 71
№ 11

All Issues

Volodymyr Leonidovych Makarov (on his 75th birthday)

Korolyuk V. S., Lukovsky I. O., Nesterenko B. B., Nikitin A. G., Perestyuk N. A., Samoilenko A. M., Solodkii S. G., Trohimchuk Yu. Yu

Full text (.pdf)


Citation Example: Korolyuk V. S., Lukovsky I. O., Nesterenko B. B., Nikitin A. G., Perestyuk N. A., Samoilenko A. M., Solodkii S. G., Trohimchuk Yu. Yu Volodymyr Leonidovych Makarov (on his 75th birthday) // Ukr. Mat. Zh. - 2016. - 68, № 12. - pp. 1715-1717.

Full text