2019
Том 71
№ 11

All Issues

Oleksandr Mykolaiovych Sharkovs’kyi (on his 80th birthday)

Fedorenko V. V., Ivanov А. F., Khusainov D. Ya., Kolyada S. F., Maistrenko Yu. L., Parasyuk I. O., Pelyukh G. P., Romanenko O. Yu., Samoilenko V. G., Shevchuk I. A., Sivak A. G., Tkachenko V. I., Trofimchuk S. I.

Full text (.pdf)


Citation Example: Fedorenko V. V., Ivanov А. F., Khusainov D. Ya., Kolyada S. F., Maistrenko Yu. L., Parasyuk I. O., Pelyukh G. P., Romanenko O. Yu., Samoilenko V. G., Shevchuk I. A., Sivak A. G., Tkachenko V. I., Trofimchuk S. I. Oleksandr Mykolaiovych Sharkovs’kyi (on his 80th birthday) // Ukr. Mat. Zh. - 2017. - 69, № 2. - pp. 257-260.

Full text