2019
Том 71
№ 11

All Issues

Anatolii Yakovych Dorogovtsev

Buldygin V. V., Gorodnii M. F., Gusak D. V., Korolyuk V. S., Samoilenko A. M.

Full text (.pdf)


Citation Example: Buldygin V. V., Gorodnii M. F., Gusak D. V., Korolyuk V. S., Samoilenko A. M. Anatolii Yakovych Dorogovtsev // Ukr. Mat. Zh. - 2004. - 56, № 8. - pp. 1151-1152.

Full text