2019
Том 71
№ 11

All Issues

Naum Il'ich Akhiezer (on his 100-th birthday)

Khruslov E. Ya., Marchenko V. O., Mitropolskiy Yu. A., Pogorelov A. V., Samoilenko A. M., Skrypnik I. V.

Full text (.pdf)


English version (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 53 (2001), no. 3, pp 333-335.

Citation Example: Khruslov E. Ya., Marchenko V. O., Mitropolskiy Yu. A., Pogorelov A. V., Samoilenko A. M., Skrypnik I. V. Naum Il'ich Akhiezer (on his 100-th birthday) // Ukr. Mat. Zh. - 2001. - 53, № 3. - pp. 291-293.

Full text