2019
Том 71
№ 11

All Issues

Ostap Stepanovich Parasiuk (on his sixtieth birthday)

Bogoliubov N. N., Fushchich V. I., Mitropolskiy Yu. A.

Full text (.pdf)


Citation Example: Bogoliubov N. N., Fushchich V. I., Mitropolskiy Yu. A. Ostap Stepanovich Parasiuk (on his sixtieth birthday) // Ukr. Mat. Zh. - 1981. - 33, № 6. - pp. – C 800-801.

Full text