2019
Том 71
№ 11

All Issues

Vladimir Nikolaevich Koshlyakov (on his sixtieth birthday)

Lukovsky I. O., Mitropolskiy Yu. A., Onishchenko S. M.

Full text (.pdf)


Citation Example: Lukovsky I. O., Mitropolskiy Yu. A., Onishchenko S. M. Vladimir Nikolaevich Koshlyakov (on his sixtieth birthday) // Ukr. Mat. Zh. - 1983. - 35, № 1. - pp. 76.

Full text