2019
Том 71
№ 11

All Issues

Kalinovich V. N., Koshlyakov V. N., Mitropolskiy Yu. A., Storozhenko V. A., Temchenko M. Ye.

Full text (.pdf)


Citation Example: Kalinovich V. N., Koshlyakov V. N., Mitropolskiy Yu. A., Storozhenko V. A., Temchenko M. Ye.  // Ukr. Mat. Zh. - 1983. - 35, № 4. - pp. 448—464.

Full text