2019
Том 71
№ 11

All Issues

Evgeny Yakovlevich Remez (on his ninetieth birthday)

Dzyadyk V. K., Gavrilyuk V. T., Mitropolskiy Yu. A.

Full text (.pdf)


Citation Example: Dzyadyk V. K., Gavrilyuk V. T., Mitropolskiy Yu. A. Evgeny Yakovlevich Remez (on his ninetieth birthday) // Ukr. Mat. Zh. - 1986. - 38, № 4. - pp. 128–131.

Full text