2019
Том 71
№ 11

All Issues

Bloshchitsin A. A., Salekhov D. V.

Full text (.pdf)


Citation Example: Bloshchitsin A. A., Salekhov D. V.  // Ukr. Mat. Zh. - 1970. - 22, № 3. - pp. .

Full text