2019
Том 71
№ 11

All Issues

Olexiy Bogolyubov (03.25.1911 - 01.11.2004)

Dobrovol'skii V. A., Lykova O. B., Mitropolskiy Yu. A., Pustovoytov M. O., Samoilenko A. M., Urbansky V. M.

Full text (.pdf)


English version (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 58 (2006), no. 4, pp 163-177.

Citation Example: Dobrovol'skii V. A., Lykova O. B., Mitropolskiy Yu. A., Pustovoytov M. O., Samoilenko A. M., Urbansky V. M. Olexiy Bogolyubov (03.25.1911 - 01.11.2004) // Ukr. Mat. Zh. - 2006. - 58, № 4. - pp. 564–567.

Full text