2019
Том 71
№ 11

All Issues

Evgen Yakovich Khruslov (on his 75 th birthday)

Berezansky Yu. M., Gorbachuk M. L., Korolyuk V. S., Lukovsky I. O., Marchenko V. O., Mitropolskiy Yu. A., Nizhnik L. P., Pastur L. A., Samoilenko A. M., Sharko V. V.

Full text (.pdf)


Citation Example: Berezansky Yu. M., Gorbachuk M. L., Korolyuk V. S., Lukovsky I. O., Marchenko V. O., Mitropolskiy Yu. A., Nizhnik L. P., Pastur L. A., Samoilenko A. M., Sharko V. V. Evgen Yakovich Khruslov (on his 75 th birthday) // Ukr. Mat. Zh. - 2007. - 59, № 4. - pp. 549-550.

Full text