2019
Том 71
№ 11

All Issues

Fifty years devoted to science (on the 70th birthday of Anatolii Mykhailovych Samoilenko)

Berezansky Yu. M., Dorogovtsev A. A., Drozd Yu. A., Gorbachuk M. L., Korolyuk V. S., Lukovsky I. O., Makarov V. L., Mitropolskiy Yu. A., Perestyuk N. A., Rebenko A. L., Ronto A. M., Ronto M. I., Samoilenko Yu. S., Sharko V. V., Sharkovsky O. M.

Full text (.pdf)


English version (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 60 (2008), no. 1, pp 1-5.

Citation Example: Berezansky Yu. M., Dorogovtsev A. A., Drozd Yu. A., Gorbachuk M. L., Korolyuk V. S., Lukovsky I. O., Makarov V. L., Mitropolskiy Yu. A., Perestyuk N. A., Rebenko A. L., Ronto A. M., Ronto M. I., Samoilenko Yu. S., Sharko V. V., Sharkovsky O. M. Fifty years devoted to science (on the 70th birthday of Anatolii Mykhailovych Samoilenko) // Ukr. Mat. Zh. - 2008. - 60, № 1. - pp. 3–7.

Full text