2019
Том 71
№ 11

All Issues

Yuri Yurievich Trokhimchuk (on his 80th birthday)

Berezansky Yu. M., Bojarski B., Gorbachuk M. L., Kopilov A. P., Korolyuk V. S., Lukovsky I. O., Mitropolskiy Yu. A., Portenko N. I., Reshetnyak Yu. G., Samoilenko A. M., Sharko V. V., Shevchuk I. A., Skorokhod A. V., Tamrazov P. M., Zelinskii Yu. B.

Full text (.pdf)


Citation Example: Berezansky Yu. M., Bojarski B., Gorbachuk M. L., Kopilov A. P., Korolyuk V. S., Lukovsky I. O., Mitropolskiy Yu. A., Portenko N. I., Reshetnyak Yu. G., Samoilenko A. M., Sharko V. V., Shevchuk I. A., Skorokhod A. V., Tamrazov P. M., Zelinskii Yu. B. Yuri Yurievich Trokhimchuk (on his 80th birthday) // Ukr. Mat. Zh. - 2008. - 60, № 5. - pp. 701 – 703.

Full text