2019
Том 71
№ 11

All Issues

Anatolii Mykhailovych Samoilenko (on his 75th birthday)

Berezansky Yu. M., Boichuk О. A., Drozd Yu. A., Gorbachuk M. L., Korolyuk V. S., Lukovsky I. O., Makarov V. L., Nikitin A. G., Perestyuk N. A., Portenko N. I., Samoilenko Yu. S., Sharko V. V., Sharkovsky O. M., Trohimchuk Yu. Yu

Full text (.pdf)


English version (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 65 (2013), no. 1, pp 1-4.

Citation Example: Berezansky Yu. M., Boichuk О. A., Drozd Yu. A., Gorbachuk M. L., Korolyuk V. S., Lukovsky I. O., Makarov V. L., Nikitin A. G., Perestyuk N. A., Portenko N. I., Samoilenko Yu. S., Sharko V. V., Sharkovsky O. M., Trohimchuk Yu. Yu Anatolii Mykhailovych Samoilenko (on his 75th birthday) // Ukr. Mat. Zh. - 2013. - 65, № 1. - pp. 3 - 6.

Full text