2019
Том 71
№ 11

All Issues

Yurii Alekseevich Mitropol'skii (on his 50th birthday)

Glushkov V. M., Korolyuk V. S., Lykova O. B., Parasyuk O. S.

Full text (.pdf)


English version (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 19 (1967), no. 1, pp 1-6.

Citation Example: Glushkov V. M., Korolyuk V. S., Lykova O. B., Parasyuk O. S. Yurii Alekseevich Mitropol'skii (on his 50th birthday) // Ukr. Mat. Zh. - 1967. - 19, № 1. - pp. 3–8.

Full text