2019
Том 71
№ 11

All Issues

Nikolai Nikolaevich Bogolyubov (on his sixtieth birthday)

Mitropolskiy Yu. A., Parasyuk O. S., Shelest V. P.

Full text (.pdf)


English version (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 21 (1969), no. 4, pp 373-383.

Citation Example: Mitropolskiy Yu. A., Parasyuk O. S., Shelest V. P. Nikolai Nikolaevich Bogolyubov (on his sixtieth birthday) // Ukr. Mat. Zh. - 1969. - 21, № 4. - pp. 435–446.

Full text