2019
Том 71
№ 11

All Issues

Oleksii Mykolajovych Boholyubov (on His 90th Birthday)

Koshlyakov V. N., Mitropolskiy Yu. A., Samoilenko A. M., Urbansky V. M.

Full text (.pdf)


English version (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 53 (2001), no. 3, pp 336-337.

Citation Example: Koshlyakov V. N., Mitropolskiy Yu. A., Samoilenko A. M., Urbansky V. M. Oleksii Mykolajovych Boholyubov (on His 90th Birthday) // Ukr. Mat. Zh. - 2001. - 53, № 3. - pp. 294-295.

Full text