2019
Том 71
№ 11

All Issues

Anatolii Vladimirovich Skorokhod (On His 70th Birthday)

Korolyuk V. S., Kovalenko I. N., Portenko N. I., Samoilenko A. M., Sytaya G. N., Yadrenko M. I.

Full text (.pdf)


English version (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 52 (2000), no. 9, pp 1321-1323.

Citation Example: Korolyuk V. S., Kovalenko I. N., Portenko N. I., Samoilenko A. M., Sytaya G. N., Yadrenko M. I. Anatolii Vladimirovich Skorokhod (On His 70th Birthday) // Ukr. Mat. Zh. - 2000. - 52, № 9. - pp. 1155-1157.

Full text