2019
Том 71
№ 11

All Issues

Igor Volodymyrovych Skrypnik (On His 60th Birthday)

Berezansky Yu. M., Kharlamov P. V., Khruslov E. Ya., Kit G. S., Korneichuk N. P., Korolyuk V. S., Kovalev A. M., Kovalevskii A. A., Lukovsky I. O., Mitropolskiy Yu. A., Samoilenko A. M., Savchenko O. Ya.

Full text (.pdf)


English version (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 52 (2000), no. 11, pp 1645-1646.

Citation Example: Berezansky Yu. M., Kharlamov P. V., Khruslov E. Ya., Kit G. S., Korneichuk N. P., Korolyuk V. S., Kovalev A. M., Kovalevskii A. A., Lukovsky I. O., Mitropolskiy Yu. A., Samoilenko A. M., Savchenko O. Ya. Igor Volodymyrovych Skrypnik (On His 60th Birthday) // Ukr. Mat. Zh. - 2000. - 52, № 11. - pp. 1443-1445.

Full text