2019
Том 71
№ 11

All Issues

Mykola Ivanovych Portenko (On His 60th Birthday)

Dorogovtsev A. A., Kopytko B.I., Korolyuk V. S., Mitropolskiy Yu. A., Samoilenko A. M., Skorokhod A. V., Sytaya G. N.

Full text (.pdf)


English version (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 54 (2002), no. 2, pp 177-178.

Citation Example: Dorogovtsev A. A., Kopytko B.I., Korolyuk V. S., Mitropolskiy Yu. A., Samoilenko A. M., Skorokhod A. V., Sytaya G. N. Mykola Ivanovych Portenko (On His 60th Birthday) // Ukr. Mat. Zh. - 2002. - 54, № 2. - pp. 147-148.

Full text