2019
Том 71
№ 11

All Issues

Mykola Ivanovych Shkil' (On His 70th Birthday)

Berezansky Yu. M., Korolyuk V. S., Mitropolskiy Yu. A., Samoilenko A. M., Skrypnik I. V.

Full text (.pdf)


English version (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 54 (2002), no. 12, pp 1927-1929.

Citation Example: Berezansky Yu. M., Korolyuk V. S., Mitropolskiy Yu. A., Samoilenko A. M., Skrypnik I. V. Mykola Ivanovych Shkil' (On His 70th Birthday) // Ukr. Mat. Zh. - 2002. - 54, № 12. - pp. 1589-1591.

Full text