2019
Том 71
№ 11

All Issues

V. G. Georgii Mykolaiovych Polozhyi (on his 90th birthday)

Glushchenko A. A., Lyashko I. I., Mitropolskiy Yu. A., Parasyuk I. O., Samoilenko A. M., Samoilenko V. G.

Full text (.pdf)


Citation Example: Glushchenko A. A., Lyashko I. I., Mitropolskiy Yu. A., Parasyuk I. O., Samoilenko A. M., Samoilenko V. G. V. G. Georgii Mykolaiovych Polozhyi (on his 90th birthday) // Ukr. Mat. Zh. - 2004. - 56, № 4. - pp. 560-561.

Full text