2019
Том 71
№ 11

All Issues

Mikhail Alexeyevich Lavrentyev (on his sixtieth birthday)

Fil'chakov F. P., Mitropolskiy Yu. A., Shtokalo I. Z.

Full text (.pdf)


Citation Example: Fil'chakov F. P., Mitropolskiy Yu. A., Shtokalo I. Z. Mikhail Alexeyevich Lavrentyev (on his sixtieth birthday) // Ukr. Mat. Zh. - 1960. - 12, № 4. - pp. 490 - 491.

Full text