2019
Том 71
№ 11

All Issues

Anatolii Volodymyrovych Skorokhod

Korolyuk V. S., Portenko N. I., Samoilenko A. M.

Full text (.pdf)


Citation Example: Korolyuk V. S., Portenko N. I., Samoilenko A. M. Anatolii Volodymyrovych Skorokhod // Ukr. Mat. Zh. - 2011. - 63, № 6. - pp. 859 -864.

Full text