2019
Том 71
№ 11

All Issues

Ivan Ivanovych Lyashko (on his 90 th birthday)

Hryshchenko O. Yu., Klyushin D. A., Lyashko S. I., Sergienko I. V.

Full text (.pdf)


Citation Example: Hryshchenko O. Yu., Klyushin D. A., Lyashko S. I., Sergienko I. V. Ivan Ivanovych Lyashko (on his 90 th birthday) // Ukr. Mat. Zh. - 2012. - 64, № 11. - pp. 1568 - 1571.

Full text