2019
Том 71
№ 11

All Issues

To the memory of Valentin Anatol'evich Zmorovich

Baranovskii F. T., Berezansky Yu. M., Buldygin V. V., Daletskii Yu. L., Dobrovol'skii V. A., Dzyadyk V. K., Lozovik V. G., Mitropolskiy Yu. A., Samoilenko A. M., Skrypnik I. V., Tamrazov P. M., Yaremchuk F. P.

Full text (.pdf)


English version (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 46 (1994), no. 8, pp 1222-1223.

Citation Example: Baranovskii F. T., Berezansky Yu. M., Buldygin V. V., Daletskii Yu. L., Dobrovol'skii V. A., Dzyadyk V. K., Lozovik V. G., Mitropolskiy Yu. A., Samoilenko A. M., Skrypnik I. V., Tamrazov P. M., Yaremchuk F. P. To the memory of Valentin Anatol'evich Zmorovich // Ukr. Mat. Zh. - 1994. - 46, № 8. - pp. 1110–1111.

Full text