2019
Том 71
№ 11

All Issues

Aleksey Nikolaevich Bogolyubov (on his 80th birthday)

Kolomiyets V. G., Mitropolskiy Yu. A.

Full text (.pdf)


Citation Example: Kolomiyets V. G., Mitropolskiy Yu. A. Aleksey Nikolaevich Bogolyubov (on his 80th birthday) // Ukr. Mat. Zh. - 1991. - 43, № 6. - pp. 864-865.

Full text