2019
Том 71
№ 11

All Issues

Anatoliy Volodymyrovych Skorokhod (the 75th anniversary of his birth)

Korolyuk V. S., Portenko N. I., Samoilenko A. M., Sytaya G. N.

Full text (.pdf)


Citation Example: Korolyuk V. S., Portenko N. I., Samoilenko A. M., Sytaya G. N. Anatoliy Volodymyrovych Skorokhod (the 75th anniversary of his birth) // Ukr. Mat. Zh. - 2005. - 57, № 9. - pp. 1158-1162.

Full text