2019
Том 71
№ 11

All Issues

Leonid Pavlovych Nyzhnyk (on his 70-th birthday)

Berezansky Yu. M., Gorbachuk M. L., Gorbachuk V. I., Khruslov E. Ya., Kostyuchenko A. G., Kuzhel' S. A., Marchenko V. O., Samoilenko A. M., Samoilenko Yu. S.

Full text (.pdf)


Citation Example: Berezansky Yu. M., Gorbachuk M. L., Gorbachuk V. I., Khruslov E. Ya., Kostyuchenko A. G., Kuzhel' S. A., Marchenko V. O., Samoilenko A. M., Samoilenko Yu. S. Leonid Pavlovych Nyzhnyk (on his 70-th birthday) // Ukr. Mat. Zh. - 2005. - 57, № 8. - pp. 1120-1122.

Full text