2019
Том 71
№ 11

All Issues

Ivan Oleksandrovych Lukovs'kyi (on his 70-th birthday)

Korenovskii A. A., Korolyuk V. S., Koshlyakov V. N., Samoilenko A. M.

Full text (.pdf)


Citation Example: Korenovskii A. A., Korolyuk V. S., Koshlyakov V. N., Samoilenko A. M. Ivan Oleksandrovych Lukovs'kyi (on his 70-th birthday) // Ukr. Mat. Zh. - 2005. - 57, № 10. - pp. 1418-1419.

Full text