2019
Том 71
№ 11

All Issues

Yurii Stephanovych Samoilenko (on his 70th birthday)

Berezansky Yu. M., Boichuk О. A., Drozd Yu. A., Gorbachuk M. L., Korolyuk V. S., Lukovsky I. O., Makarov V. L., Nikitin A. G., Nizhnik L. P., Samoilenko A. M., Sharko V. V., Sharkovsky O. M., Trohimchuk Yu. Yu

Full text (.pdf)


Citation Example: Berezansky Yu. M., Boichuk О. A., Drozd Yu. A., Gorbachuk M. L., Korolyuk V. S., Lukovsky I. O., Makarov V. L., Nikitin A. G., Nizhnik L. P., Samoilenko A. M., Sharko V. V., Sharkovsky O. M., Trohimchuk Yu. Yu Yurii Stephanovych Samoilenko (on his 70th birthday) // Ukr. Mat. Zh. - 2013. - 65, № 10. - pp. 1408-1409.

Full text