2019
Том 71
№ 11

All Issues

On the 100th birthday of O. Yu. Ishlinskii

Lukovsky I. O., Samoilenko A. M., Storozhenko V. A.

Full text (.pdf)


Citation Example: Lukovsky I. O., Samoilenko A. M., Storozhenko V. A. On the 100th birthday of O. Yu. Ishlinskii // Ukr. Mat. Zh. - 2013. - 65, № 11. - pp. 1550-1554.

Full text