2019
Том 71
№ 11

All Issues

Motornyi Vitalii Pavlovych (on his 75th birthday)

Babenko V. F., Davydov O. V., Kofanov V. A., Parfinovych N. V., Pas'ko A. N., Romanyuk A. S., Ruban V. I., Samoilenko A. M., Shevchuk I. A., Shumeiko A. A., Timan M. P., Trigub R. M., Vakarchuk S. B., Velikin V. L.

Full text (.pdf)


Citation Example: Babenko V. F., Davydov O. V., Kofanov V. A., Parfinovych N. V., Pas'ko A. N., Romanyuk A. S., Ruban V. I., Samoilenko A. M., Shevchuk I. A., Shumeiko A. A., Timan M. P., Trigub R. M., Vakarchuk S. B., Velikin V. L. Motornyi Vitalii Pavlovych (on his 75th birthday)  // Ukr. Mat. Zh. - 2015. - 67, № 7. - pp. 995-999.

Full text