2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Системи варiацiйних нерiвностей та задачi про нерухому точку з багатомножинною розщепленою рiвнiстю для злiченних сiмей багатозначних напiвстискаючих вiдображень першого типу

Ізучукву К., Мевомо О. Т., Океке С. С.


Абстракт

УДК 517.9
Запропoновано ітеративний алгоритм для наближення спільного розв'язку задачі про розщеплену рівність для скінченних сімей варіаційних нерівностей та задачі про нерухому точку з розщепленою рівністю. За допомогою розробленого алгоритму сформульовано та доведено теорему про сильну збіжність для наближення елемента, що належить перетину множини розв'язків задачі про розщеплену рівність для скінченних сімей варіаційних нерівностей та множини розв'язків задачі про нерухому точку з розщепленою рівністю для зліченних сімей багатозначних напівстискаючих відображень першого типу. Результат, що отримано, застосовано до вивчення споріднених задач. Наш результат доповнює та узагальнює деякі нові результати в літературі.

Зразок цитування: Ізучукву К., Мевомо О. Т., Океке С. С. Системи варiацiйних нерiвностей та задачi про нерухому точку з багатомножинною розщепленою рiвнiстю для злiченних сiмей багатозначних напiвстискаючих вiдображень першого типу // Укр. мат. журн. - 2019. - 71, № 11. - С. 1480-1501.