2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Регулярність нелінійних потоків на некомпактних ріманових многовидах: диференціальна геометрія проти стохастичної або які варіації є природними?

Антонюк О. Вік., Антонюк О. Вал.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Показано, що геометрично коректне дослідження регулярності нелінійних диференціальних потоків на багатовидах та асоційованих параболічних рівнянь вимагає введення нового типу варіацій за початковими умовами. Ці варіації означені за допомогою певного узагальнення коваріантної похідної Рімана на випадок дифеоморфізмів. Встановлено, яким чином кривина виникає в варіаційних рівняннях високого порядку, і одержано сім'ю апріорних нелінійних оцінок на регулярність довільного порядку. Використовуючи зв'язокміж диференціальними рівняннями на багатовидах і напівгрупами, досліджено $C^{∞}$-гладкі властивості розв'язків параболічних задач Коші зі зростаючими на нескінченності коефіцієнтами. Отримані умови регулярності узагальнюють класичні умови коерцитивності та дисипативності на випадок багатовиду і пов'язують поведінку коефіцієнтів дифузії та зсуву з геометричними властивостями багатовиду, без традиційного відокремлення кривини.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 58 (2006), no. 8, pp 1145-1170.

Зразок цитування: Антонюк О. Вік., Антонюк О. Вал. Регулярність нелінійних потоків на некомпактних ріманових многовидах: диференціальна геометрія проти стохастичної або які варіації є природними? // Укр. мат. журн. - 2006. - 58, № 8. - С. 1011–1034.

Повний текст