2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Деякi проблеми лiнiйної теорiї систем звичайних диференцiальних рiвнянь

Самойленко А. М.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Розглянуто проблеми лiнiйної теорiї систем звичайних диференцiальних рiвнянь, пов’язанi з дослiдженням iнварiантних гiперплощин таких систем, поняттям еквiвалентностi для вказаних систем та теорiєю Флоке – Ляпунова для перiодичних систем лiнiйних рiвнянь. Зокрема, введено поняття еквiвалентностi систем лiнiйних диференцiальних рiвнянь рiзних порядкiв, запропоновано нову формулу вигляду Флоке для перiодичних систем, наведено застосування цiєї формули для введення амплiтудно-фазових координат в околi перiодичної траєкторiї динамiчної системи.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 63 (2011), no. 2, pp 278-314.

Зразок цитування: Самойленко А. М. Деякi проблеми лiнiйної теорiї систем звичайних диференцiальних рiвнянь // Укр. мат. журн. - 2011. - 63, № 2. - С. 237-269.

Повний текст