2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Дискретная модель несимметричной теории упругости

Бережной М. А.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Розглядається дискретна сiтка, утворена великою кiлькiстю нескiнченно тонких однорiдних стрижнiв, орiєнтованих уздовж заданого вектора та з’єднаних мiж собою пружинами у кожнiй своїй точцi. Вивча- ється асимптотична поведiнка малих коливань такої дискретної системи, коли вiдстанi мiж найближчими стрижнями прямують до нуля. Для загальних неперiодичних розташувань стрижнiв виведено рiвняння, що описують усереднену модель системи. Показано, що усередненi рiвняння вiдповiдають несиметрич- нiй динамiцi пружного середовища. А саме, тензор напруг у середовищi лiнiйно залежить не лише вiд тензора деформацiй, але i вiд тензора обертань.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 63 (2011), no. 6, pp 891-913.

Зразок цитування: Бережной М. А. Дискретная модель несимметричной теории упругости // Укр. мат. журн. - 2011. - 63, № 6. - С. 764-785.

Повний текст