2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Поблочний метод iз квадратурою ромберга для розв’язування нелiнiйних iнтегральних рiвнянь Вольтерра на великих iнтервалах

Катані Р., Шахмурад С.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Дослiджено чисельний розв’язок нелiнiйних iнтегральних рiвнянь Вольтерра поблочним методом, який є особливо корисним при розв’язуваннi iнтегральних рiвнянь на великих iнтервалах. Доведено теорему про збiжнiсть, яка показує, що цей метод має щонайменше шостий порядок збiжностi. Дiю методу проiлюстровано на кiлькох числових прикладах.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 64 (2012), no. 7, pp 1050-1063.

Зразок цитування: Катані Р., Шахмурад С. Поблочний метод iз квадратурою ромберга для розв’язування нелiнiйних iнтегральних рiвнянь Вольтерра на великих iнтервалах // Укр. мат. журн. - 2012. - 64, № 7. - С. 919-931.

Повний текст