2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Робастный позиционный синтез для канонической системы

Коробов В. И., Ревина Т. В.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Розглянуто задачi глобального i локального робастного позицiйного синтезу обмеженого керування системою з невiдомим обмеженим збуренням. Розв’язок базується на методi функцiї керованостi В. I. Коробова. Межi змiни збурення знаходяться з умови, щоб повна похiдна функцiї керованостi в силу збуреної системи була вiд’ємною. У роботi знайдено найширший вiдрiзок змiни меж збурення та побудовано керування, яке переводить довiльну початкову точку у початок координат за скiнченний час, на який отримано оцiнки зверху та знизу. Як приклад розглянуто двовимiрну систему.

Зразок цитування: Коробов В. И., Ревина Т. В. Робастный позиционный синтез для канонической системы // Укр. мат. журн. - 2016. - 68, № 3. - С. 341-356.

Повний текст