2019
Том 71
№ 11

All Issues

Dobrovol'skii V. A.

Articles: 4
Anniversaries (Ukrainian)

Olexiy Bogolyubov (03.25.1911 - 01.11.2004)

Dobrovol'skii V. A., Lykova O. B., Mitropolskiy Yu. A., Pustovoytov M. O., Samoilenko A. M., Urbansky V. M.

Full text (.pdf)

Ukr. Mat. Zh. - 2006. - 58, № 4. - pp. 564–567

Brief Communications (Ukrainian)

To the memory of Valentin Anatol'evich Zmorovich

Baranovskii F. T., Berezansky Yu. M., Buldygin V. V., Daletskii Yu. L., Dobrovol'skii V. A., Dzyadyk V. K., Lozovik V. G., Mitropolskiy Yu. A., Samoilenko A. M., Skrypnik I. V., Tamrazov P. M., Yaremchuk F. P.

Full text (.pdf)

Ukr. Mat. Zh. - 1994. - 46, № 8. - pp. 1110–1111

Article (Ukrainian)

Dobrovol'skii V. A., Mitropolskiy Yu. A.

Full text (.pdf)

Ukr. Mat. Zh. - 1986. - 38, № 2. - pp. 128–131

Chronicles (Russian)

Seminar on the history of mathematical sciences of the Institute of Mathematics of the Academy of Sciences of the Ukrainian SSR for five years

Dobrovol'skii V. A.

Full text (.pdf)

Ukr. Mat. Zh. - 1962. - 14, № 1. - pp. 113-115