2019
Том 71
№ 11

All Issues

Yaremchuk F. P.

Articles: 1
Brief Communications (Ukrainian)

To the memory of Valentin Anatol'evich Zmorovich

Baranovskii F. T., Berezansky Yu. M., Buldygin V. V., Daletskii Yu. L., Dobrovol'skii V. A., Dzyadyk V. K., Lozovik V. G., Mitropolskiy Yu. A., Samoilenko A. M., Skrypnik I. V., Tamrazov P. M., Yaremchuk F. P.

Full text (.pdf)

Ukr. Mat. Zh. - 1994. - 46, № 8. - pp. 1110–1111