2019
Том 71
№ 11

All Issues

Lozovik V. G.

Articles: 2
Brief Communications (Ukrainian)

To the memory of Valentin Anatol'evich Zmorovich

Baranovskii F. T., Berezansky Yu. M., Buldygin V. V., Daletskii Yu. L., Dobrovol'skii V. A., Dzyadyk V. K., Lozovik V. G., Mitropolskiy Yu. A., Samoilenko A. M., Skrypnik I. V., Tamrazov P. M., Yaremchuk F. P.

Full text (.pdf)

Ukr. Mat. Zh. - 1994. - 46, № 8. - pp. 1110–1111

Brief Communications (Russian)

On functionals determined on some classes of analytical functions

Lozovik V. G.

Full text (.pdf)

Ukr. Mat. Zh. - 1963. - 15, № 1. - pp. 95-100