2019
Том 71
№ 11

All Issues

Kharlamov P. V.

Articles: 1
Anniversaries (Ukrainian)

Igor Volodymyrovych Skrypnik (On His 60th Birthday)

Berezansky Yu. M., Kharlamov P. V., Khruslov E. Ya., Kit G. S., Korneichuk N. P., Korolyuk V. S., Kovalev A. M., Kovalevskii A. A., Lukovsky I. O., Mitropolskiy Yu. A., Samoilenko A. M., Savchenko O. Ya.

Full text (.pdf)

Ukr. Mat. Zh. - 2000. - 52, № 11. - pp. 1443-1445