2019
Том 71
№ 11

All Issues

Rudavsky Yu.K.

Articles: 1
Obituaries (Ukrainian)

An issue dedicated to the illustrious memory of Mykol Mykolayovych Bogolyubov

Bogolyubov N. N., Mitropolskiy Yu. A., Prykarpatsky A. K., Rudavsky Yu.K., Samoilenko A. M., Vakarchuk I. V.

Full text (.pdf)

Ukr. Mat. Zh. - 1992. - 44, № 9. - pp. 1155-1156