2019
Том 71
№ 11

All Issues

Nakonechnyi V. V.

Articles: 1
Article (Ukrainian)

Algebra-theoretic analysis of Lame's equation

Fushchich V. I., Nakonechnyi V. V.

Full text (.pdf)

Ukr. Mat. Zh. - 1980. - 32, № 2. - pp. 267 - 273