2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Мазко О. Г.

Публікацій: 18
Стаття (українською)

Робастна стабілізація і зважене гасіння обмежених збурень у дескрипторних системах керування

Котов Т. О., Мазко О. Г.

↓ Абстракт

Укр. мат. журн. - 2019. - 71, № 10. - С. 1374-1388

УДК 517.925.51; 681.5.03
Встановлено необхідні й достатні умови існування динамічних регуляторів, що забезпечують задану оцінку зваженого рівня гасіння обмежених збурень і асимптотичну стійкість лінійних дескрипторних систем. Запропоновано алгоритм побудови таких регуляторів у задачах робастної стабілізації й узагальненої $H_\infty$-оптимізації дескрипторних систем із керованими і спостережуваними виходами. Основні обчислювальні процедури алгоритму зводяться до розв'язування лінійних матричних нерівностей при додаткових рангових обмеженнях. Ефективність алгоритму продемонстровано на ілюстративному прикладі дескрипторної системи стабілізації з обмеженими збуреннями.

Стаття (українською)

Оцінка зваженого рівня гасіння обмежених збурень у дескрипторних системах

Мазко О. Г.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2018. - 70, № 11. - С. 1541-1552

Встановлено необхiднi та достатнi умови виконання верхнiх оцiнок для критерiїв якостi лiнiйних дескрипторних систем, що характеризують зважений рiвень гасiння зовнiшнiх i початкових збурень. Перевiрка даних умов зводиться до розв’язування матричних рiвнянь та нерiвностей. Основнi твердження сформульовано з метою їх подальшого застосування в задачах робастної стабiлiзацiї та $H_{\infty}$ -оптимiзацiї дескрипторних систем керування.

Стаття (українською)

Критерии устойчивости и локализация спектра матрицы в терминах функций следа

Мазко О. Г.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2014. - 66, № 10. - С. 1379–1386

Запропоновано нові нєо6хідні та достатні умови асимптотичної стійкості та локалiзацiї власних значень лінійних автономних систем із використанням функцій сліду матриць. Застосування цих методів зводиться до розв'язання двох скалярних нерівностей відносно симетричної додатно означеної матриці. Як наслідок, для лінійних систем керування наведено методику побудови множини стабілізуючих зворотних зв'язків по вимірюваному виходу.

Стаття (російською)

Локализация собственных значений полиномиальных матриц

Мазко А. Г.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2010. - 62, № 8. - С. 1063–1077

Роботу присвячено задачі локалізації власних значень поліноміальиих матриць. Запропоновано достатні умови належності спектра регулярного матричного полінома широкому класу областей, обмежених алгебраїчними кривими. Ці умови узагальнюють відомий метод локалізації спектра поліноміальиих матриць, що зводи ться до розв'язання лінійних матричних нерівностей. Розвивається метод локалізації власних значень параметричної сім'ї матричних поліномів у вигляді системи лінійних матричних нерівностей.

Стаття (українською)

Конусные неравенства и устойчивость дифференциальных систем

Мазко О. Г.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2008. - 60, № 8. - С. 1058–1074

Досліджуються узагальнення класів монотонних динамiчних систем в напівупорядкованому банаховому просторі. Встановлено алгебраїчні умови стійкості станів рівноваги диференціальних систем на основі лінеаризації та застосування похідних по конусу від нелінійних операторів. Запропоновано умови позитивності та абсолютної стійкості деякого класу диференціальних систем із запізненням. Наведено ілюстративні приклади.

Стаття (українською)

Інваріантні конуси та стійкість лінійних динамічних систем

Алілуйко А. М., Мазко О. Г.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2006. - 58, № 11. - С. 1446–1461

Викладено методику дослідження стійкості та позитивності систем лінійних диференціальних рівнянь довільного порядку. Встановлено умови інваріантності класів конусів типу кругових та еліпсоїдальних. Запропоновано алгебраїчні умови експоненціальної стійкості лінійних позитивних систем на основі поняття максимальних власних пар матричного полінома.

Стаття (російською)

Устойчивость и сравнение состояний динамических систем относительно переменного конуса

Мазко А. Г.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2005. - 57, № 2. - С. 198–213

Досліджуються класи динамічних систем у напівупорядкованому просторі, що мають властивості типу монотонності відносно заданих конусів. Пропонуються нові методи аналізу стійкості і порівняння розв'язків диференціальних систем за допомогою змінних конусів. Для ілюстрації результатів наводяться приклади з використанням типових конусів у просторах векторів та матриць.

Стаття (російською)

Устойчивость позитивных и монотонных систем в полуупорядоченном пространстве

Мазко А. Г.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2004. - 56, № 4. - С. 462–475

Досліджуються властивості позитивних і монотонних динамічних систем відносно заданих конусів у фазовому просторі. Формулюються умови стійкості лінійних і нелінійних диференціальних систем в папівупорядковапому просторі. Встановлюються умови позитивності динамічних систем відносно конуса Мінковського. Методом порівняння розв'язується задача робастної стійкості сім'ї систем.

Стаття (російською)

Позитивные и монотонные системы в полуупорядоченном пространстве

Мазко А. Г.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2003. - 55, № 2. - С. 164-173

Досліджуються властивості позитивних і монотонних диференціальних систем відносно заданого конуса у фазовому просторі. Формулюються критерії стійкості лінійних позитивних систем у термінах монотонно оборотних операторів. Розвиваються методи порівняння систем у напівупорядкованому просторі.

Стаття (російською)

Устойчивость линейных позитивных систем

Мазко А. Г.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2001. - 53, № 3. - С. 323-330

Встановлюються критерії асимптотичної стійкості позитивних диференціальних систем у вигляді умов монотонної оборотності лінійних операторів. Досліджується структура монотонних і монотонно оборотних операторів у просторі матриць.

Стаття (російською)

Локализация спектра и представление решений линейных динамических систем

Мазко А. Г.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1998. - 50, № 10. - С. 1341–1351

Розроблено загальну методику локалізації власних значень матричних поліномів і функцій, що зводиться до розв'язування матричних рівнянь. Для широкого класу рівнянь встановлено теореми, що узагальнююсь відомі властивості рівняння Ляпунова. Запропоновано нову методику зображення розв'язків лінійних диференціальних та різницевих систем.

Стаття (російською)

Распределение спектра и представление решений вырожденных динамических систем

Мазко А. Г.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1998. - 50, № 7. - С. 930–936

Запропоновано алгебраїчні методи дослідження спектра та структури розв'язків вироджених динамічних систем, що зводяться до побудови та розв'язування нових класів матричних рівнянь. Встановлюються теореми про інерцію розв'язків матричних рівнянь, що узагальнюють відомі властивості рівняння Ляпунова.

Стаття (російською)

Локализация спектра и устойчивость некоторых классов динамических систем.

Мазко А. Г.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1996. - 48, № 8. - С. 1074-1079

Пропонується методика локалізації спектра багатопараметричних пучків матриць і матричних функцій, що зводиться до розв'язування лінійних матричних рівнянь та нерівностей. Формулюються алгебраїчні умови стійкості лінійних систем диференціальних, різницевих та диференціально-різницевих рівнянь.

Стаття (російською)

Построение аналогов уравнения Ляпунова для матричного полинома

Мазко А. Г.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1995. - 47, № 3. - С. 337–343

Розробляється методика локалізації власних значень матричного полінома, пов'язана з узагальненням і розв'язком рівняння Ляпунова.

Стаття (українською)

Трансформации и инерция решений линейных матричных уравнений

Мазко О. Г.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1993. - 45, № 1. - С. 60–68

Вивчаються лінійні рівняння і оператори в просторі матриць. Визначаються трансформації мат­ричних рівнянь, що дозволяють одержати умови розв’язності та інерціальні властивості ерміто-вих розв’язків. Використовуються нові матричні сім’ї (колективи) в теорії інерції і позитивної оберненості лінійних операторів, зокрема в задачах локалізації спектрів матриць та матричних пучків.

Стаття (українською)

Полуобращение и свойства инвариантов матриц

Мазко О. Г.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1988. - 40, № 4. - С. 525-528

Установлена связь главных инвариантов (ранга и сигнатуры) матриц

Стаття (українською)

Распределение спектра регулярного пучка матриц относительно плоских кривых

Мазко О. Г.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1986. - 38, № 1. - С. 116–120

Изучаются свойства расположения собственных значений аналитических пучков матриц относительно некоторых классов плоских кривых. Предлагается метод определения количества собственных значений пучка, принадлежащих заданной области или кривой. Этот метод сводится к нахождению инвариантов некоторой эрмитовой матрицы, которая составляется с помощью контурных интегралов типа логарифмический вычет и решения линейного матричного уравнения, являющегося аналогом обобщенного уравнения Ляпунова.

Стаття (українською)

Оценка расположения спектра матрицы относительно плоских кривых

Мазко О. Г.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1985. - 37, № 1. - С. 38 – 42

Метод матричного уравнения Ляпунова распространен на широкий класс областей и множеств в комплексной плоскости с целью изучения спектральных свойств матрицы.