2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Журавльов В. Ф.

Публікацій: 7
Стаття (російською)

Условия разрешимости и представление решений уравнений с операторными матрицами

Журавлев В. Ф., Забродский П. Н., Фомин Н. П.

↓ Абстракт

Укр. мат. журн. - 2019. - 71, № 4. - С. 471-485

УДК 517.983
Запропоновано способи побудови узагальнено-обернених операторних матриць до операторних матриць у банахо- вих просторах. Отримано критерiї розв’язностi та формули для загальних розв’язкiв операторних рiвнянь з операторними матрицями. Як застосування розглянуто зв’язок отриманих формул iз вiдомою формулою Фробенiуса для побудови оберненої матрицi до невиродженої блокової матрицi.

Стаття (російською)

Условия бифуркации решений слабовозмущенных краевых задач для операторных уравнений в банаховых пространствах

Журавлев В. Ф.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2018. - 70, № 3. - С. 366-378

Отримано умови бiфуркацiї розв’язкiв слабкозбурених крайових задач для операторних рiвнянь у банахових про- сторах з точки $\varepsilon = 0$. Запропоновано збiжну iтерацiйну поцедуру побудови розв’язкiв у виглядi частини ряду за степенями $\varepsilon$ з полюсом у точцi $\varepsilon = 0$.

Стаття (російською)

Слабовозмущенные операторные уравнения в банаховых пространствах

Журавлев В. Ф.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2017. - 69, № 6. - С. 751-764

Отримано умови бiфуркацiї з точки $\varepsilon = 0 $ розв’язкiв слабкозбурених операторних рiвнянь у банахових просторах. Запропоновано збiжну iтерацiйну процедуру побудови розв’язкiв у виглядi частини ряду за ступенями $\varepsilon$ з полюсом у точцi $\varepsilon = 0$.

Стаття (російською)

Нормально разрешимые операторные уравнения в банаховом пространстве

Бойчук А. А., Журавлев В. Ф., Покутный А. А.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2013. - 65, № 2. - С. 163-174

На основi узагальнення вiдомої леми Е. Шмiдта на випадок лiнiйних обмежених нормально розв’язних операторiв у банахових просторах запропоновано конструкцiю узагальнено-оберненого оператора до лiнiйного обмеженого нормально розв’язного, ядро та образ якого доповнювальнi в цих просторах. Ця конструкцiя дозволяє отримати критерiй розв’язностi та формулу для зображення загального розв’язку лiнiйних нормально розв’язних операторних рiвнянь.

Стаття (російською)

Критерий разрешимости и представление решений линейных $n(d)$-нормальных операторных уравнений в банаховом пространстве

Журавлев В. Ф.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2010. - 62, № 2. - С. 167–182

На основі узагальнення відомої леми Шмідта на випадок лінійних обмежених $n$- і $d$-нормальних операторів у банаховому просторі запропоновано конструкції узагальнено-обернених операторів. Отримано критерії розв'язності та формули для зображення розв'язків лінійних рівнянь з такими операторами.

Стаття (російською)

Слабопелипейные краевые задачи для операторных уравнений с импульсным воздействием

Бойчук А. А., Журавлев В. Ф., Самойленко А. М.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1997. - 49, № 2. - С. 272–288

Розглянуто задачу про знаходження умов розв'язності та алгоритмів побудови рози'язкі» слаб-конеліпійних крайових задач для операторних рівнянь (з петеровою лінійною частиною) з імпульсною дією в фіксовані моменти часу. Схему дослідження побудовано па переході за допомогою методів типу Ляпунова-Шмідта під імпульсної крайопої задачі до еквівалентної операгорпої системи, для розв'язання якої можуть бути застосовані ітераційні процедури, які грун туються па принципі нерухомої точки.

Стаття (українською)

Построение решений линейных операторных уравнений в банаховых пространствах

Бойчук О. А., Журавльов В. Ф.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1991. - 43, № 10. - С. 1343–1350

Получены формулы для построения обобщенного обратного оператора, разрешающего ли нейную нетерову краевую задачу в банаховом пространстве. Одна из них основана на построении обобщенного оператора Грина исходной полуоднородной краевой задачи, вторая — на применении некоторых результатов теории линейных операторов в банаховых пространствах.