2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Тедеєв А. Ф.

Публікацій: 11
Стаття (російською)

О поведении решений задачи Коши для вырождающегося параболического уравнения с источником в случае медленно стремящейся к нулю начальной функции

Мартыненко А. В., Тедеев А. Ф., Шраменко В. Н.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2012. - 64, № 11. - С. 1500-1515

Для виродженого параболiчного рiвняння з джерелом та неоднорiдною щiльнiстю вигляду $$u_t = \text{div}(\rho(x)u^{m-1}|Du|^{\lambda-1}Du) + u ^p $$ розглядається задача Кошi з початковою функцiєю, що повiльно спадає до нуля при $|x| \rightarrow \infty$. Знайдено умови iснування та неiснування розв’язку задачi Кошi глобально в часi, якi суттєво залежать вiд поведiнки початкової функцiї при $|x| \rightarrow \infty$. У випадку iснування глобального розв’язку отримано його точну оцiнку при великих значеннях часу.

Стаття (російською)

Двусторонние оценки носителя решения задачи Коши для анизотропного квазилинейного вырождающегося уравнения

Дегтярев С. П., Тедеев А. Ф.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2006. - 58, № 11. - С. 1477–1486

Встановлено точні за порядком двосторонні оцінки розмірів носія розв'язку задачі Коші для параболічного рівняння з подвійною нелінійністю та анізотропним виродженням у випадку, коли початкові дані є фінітними та мають скінченну масу.

Стаття (російською)

Начально-краевые задачи для квазилинейных вырождающихся параболических уравнений с демпфированием. Задача Неймана

Тедеев А. Ф.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2006. - 58, № 2. - С. 272–282

Досліджується поведінка тотальної маси розв'язку задачі Неймана для широкого класу вироджених параболічних рівнянь з демпфіруванням у просторах із некомпактною межею. Знайдено нові критичні показники в досліджуваній задачі.

Стаття (російською)

Теоремы существования и несуществования решений задачи Коши для вырожденных параболических уравнений с нелокальным источником

Афанасьева Н. В., Тедеев А. Ф.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2005. - 57, № 11. - С. 1443–1464

Розглядається задача Коші для двічі нєлінійного виродженого параболiчного рівняння з нелокаль-ним джерелом. Припускається, що початкова функція є інтегровною. Встановлюється глобальне за часом існування та неіснування розв'язків задачі.

Хроніка (українською)

Міжнародна конференція „Nonlinear partial differential equations"

Скрипник І. В., Тедеєв А. Ф.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1998. - 50, № 7. - С. 1007–1008

Стаття (російською)

Двусторонние оценки решения задачи Неймана при $t \rightarrow \infty$ для квазилинейного параболического уравнения второго порядка

Тедеев А. Ф.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1996. - 48, № 7. - С. 989-998

Одержані точні оцінки зверху та знизу при $t \rightarrow \infty$ норми розв'язку задачі Неймана для квазілінійного параболічного рівняння другого порядку, яка розглядається в області $D = Ω × \{>0\},$, де $Ω$, —область з некомпактною межею.

Стаття (російською)

Метод симметризации и оценки решений задачи Неймана при неограниченном возрастании времени для уравнения пористой среды в областях с некомпактной границей

Базалий Б. В., Тедеев А. Ф.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1995. - 47, № 2. - С. 147–157

Розглядається початково-крайова задача Неймана для рівняння пористого середовища в області з некомпактною межею. За допомогою методу симетрування одержані точні $L_p$-оцінки, $1 ≤ p ≤ ∞$, розв'язків при $t → ∞$.

Стаття (російською)

Качественные свойства решений задачи Неймана для квазилинейного параболического уравнения высокого порядка

Тедеев А. Ф.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1993. - 45, № 11. - С. 1571–1579

Доведена властивість локалізації збурень для розв'язку початково-крайової задачі Неймана, розглядуваного в області $D = \Omega x,\quad t > 0$, де $\Omega$ — область у $R^n$ з некомпактною границею.

Стаття (російською)

Симметризация и начально-краевые задачи для некоторых классов нелинейных параболических уравнений второго порядка

Базалий Б. В., Тедеев А. Ф.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1993. - 45, № 7. - С. 884–892

Розглядаються початково-крайові задачі для рівнянь типу пористого середовища та $p$-Лапласа. За допомогою методу симетрування за Шварцом одержані $L_p$- оцінки розв’язків вихідних задач через аналогічні оцінки відповідних симетричних розв’язків.

Стаття (російською)

О мультипликативных неравенствах в областях с некомпактной грани­цей

Тедеев А. Ф.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1992. - 44, № 2. - С. 260–268

Одержані точні теореми вкладення мультиплікативного типу для функцій із просторів С. Л. Соболева, визначених у області Q CZ Rn, п >2, з некомпактною границею. Голов­на вимога до області — це умова ізопериметричного типу.

Хроніка (російською)

Конференция по нелинейным задачам математической физики и задачам со свободными границами

Базалий Б. В., Скрыпник И. В., Тедеев А. Ф.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1992. - 44, № 2. - С. 295-297